нүүрс бэлтгэх үйлдвэр борлуулах дунд хэсгийг шингэлнэ